SURVEY / FELMÉRÉS . . . NEWS / HÍREK . . . DISSEMINATION / INFORMÁCIÓK TERJESZTÉSE. . .

Cerasmus+ Project
a European Network for Innovation in the Ceramic Art and Craft sector

6 countries, 8 partners, 2 years, 3 main objectives: the Cerasmus+ project, which was born from the initiative of AEuCC - European Grouping of Territorial Cooperation “Cities of Ceramics”, started with the kick off meeting held in Perugia (Italy) on December 12, 2017, at the headquarters of TUCEP - Tiber Umbria Comett Education Programme, the coordinator of the project.

Co-funded by the European program Erasmus+, the project aims to protect the European traditional heritage, to modernize the ceramic sector and to develop vocational training in ceramic craft industry enhancing work based learning models.

Ceramics is one of the most ancient man-made forms of art and handicraft and nowadays the ceramic technical knowledge has gradually spread worldwide, creating districts and clusters of artists, craftsmen, associations, artistic schools and museums. National and international networks have been built and consolidated through cultural, productive and institutional collaborations, developing contacts and cooperation, organizing and promoting events such as festivals, markets, workshops, symposiums, exhibitions and prices.

Despite these strengths, however, the crafts and ceramics sectors face dangerous issues as the global competition of cheaper products, the loss of skills, the difficulties of getting into the market and the lack of financial resources and economic capacity, as the sector is mostly led by micro-enterprises, freelancers or hobby-based establishments.

The project Cerasmus+ faces these challenges relying on three pillars: Heritage, Innovation and Network.

Partners of this project are 8 organizations from 6 different countries, 6 of which are training centers for ceramics:

TUCEP - Tiber Umbria Comett Education Programme (Perugia, Italy), the coordinator, an association of eleven Italian Universities and Enterprises whose main activity is the organization and management of training courses at national and European level.
Website: www.tucep.org

AEuCC - European Grouping of Territorial Cooperation “Cities of Ceramics” (legally based in Spain, technical coordination in Italy), which groups together the Associations of Cities of Ceramics in Europe (over 100 European cities of ceramics) with the aim to develop territorial and transnational cooperation in the field of Ceramic Art and craft, mainly to create social and economic cohesion by developing projects and services for the ceramic sector stakeholders.
Website: www.aeucc.eu

Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises (Manises, Spain), a hundred years old institution born to provide competences to the workers of the ceramic industry and evolved to a high school of fine arts.
Website: www.esceramica.com

Istituto Superiore "V. Calò" (Grottaglie, Italy), that has been established in September 2012, counts 900 students and includes the artistic high school of Grottaglie, artistic high school of Taranto, Manduria, Martina Franca and the school funded in Taranto prison.
Website: www.liceoartisticocalo.gov.it/portale

Forssan ammatti-instituutti (Forrsa, Finland), a vocational institute whose guiding principle is to be a multidisciplinary, developing education institution that meets the requirements of the working life and supports each student´s vocational development in his or her chosen field.
Website: www.lhkk.fi

Masarykova střední škola Letovice (Letovice, Czech Republic), a School hosting students from all over the region of Jihomoravsky. MSSL is not a large entity, it counts approximately 270 students and it's a small learning environment where students can be very well known and prepared for their professional career in companies in the area of art, design and construction.
Website: www.stredni-skola.cz

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (Częstochowa, Poland), a state school which was funded 50 years ago and educates in different professions: tour guide, advertising specialist and ceramist, with a focus on merging tradition and innovation.
Website: www.zsmonki.pl

Kecskeméti Kortárs Müvészeti Mühelyek - International Ceramics Studio (Kecskmét, Hungary), is an international institute for ceramics arts and artists. Created 40 years ago on the initiative of Hungarian artists who felt culturally and ideologically isolated. The mission of the studio is to promote the formal, aesthetic and technical development of ceramics and to help foster creative skills.
Website: www.icshu.org

The main objectives were made clear during the first transnational meeting in Perugia. Led by the coordinator (TUCEP, Italy) and AEuCC (European Grouping of Territorial Cooperation “Cities of Ceramics”), the partners will create a European network of ceramics stakeholders (VET providers, craft businesses, public authorities, cultural institutions, research centres) to analyse the sector needs for competences, valorization of the urban environment and business start-up and elaborate new vocational trainings models with a work based learning approach, in order to strengthen the sector value at cultural, social and economic level.

The first step of Cerasmus+ is to elaborate a questionnaire for the stakeholders, in order to start assessing the needs of the ceramics sector, therefore developing, according to this research, solutions in the field of training.

The website of the project, www.cerasmus.eu is about to be published and it will be updated with information and documents, and will also host a networking platform for all the interested parties in the ceramics sector to exchange knowledge, ideas, intuitions for the development of the sector value chain.

Press office Cerasmus+ : AEuCC (Elisa Emiliani and Paola Casta) communication@cerasmus.eu

CERASMUS+ project intends to promote and develop vocational training in ceramic craft industry, developing work based educational models and implementing networking, innovative design while recognising traditional ceramic heritage.

Visit the Cerasmus+ website
Visit Cerasmus+ Facebook page

 

       
       
     

Cerasmus+ Projekt
Európai Hálózat a Kerámia Művészet és Mesterség Innovációjáért

6 ország, 8 partner, 2 év, 3 fő célkitűzés: a Cerasmus+ projekt számokban. Az AEuCC - Európai "Kerámia Városok" Területi Kooperációs Csoportja - kezdeményezése nyomán született projekt megvalósítását indító első megbeszélést 2017. december 12-én, Olaszországban, Perugiában tartották, a projekt koordinátor TUCEP - Tiber Umbria Comett Oktatási Program rendezésében.

Az Európai Erasmus+ Program társ-finanszírozásával megvalósuló projekt célja az európai hagyomány és örökség védelme, a kerámia ágazat korszerűsítése, és a kerámiaipar keretében olyan szakképzési rendszer kialakítása, amely nagyobb mértékben alkalmaz a gyakorlati munkán alapuló tanulási modelleket.

A kerámia az ember művészi és kézműves alkotásainak egyik legősibb formája, manapság pedig a kerámiakészítés technikai tudása fokozatosan elterjedt, világszerte művészek és kézműves mesterek közösségei és klaszterei, egyesületek, művészeti iskolák és múzeumok jöttek létre. Országos és nemzetközi hálózatok épültek ki a kultúra, a termelés és az intézmények együttműködése révén, kapcsolatok alakultak ki, a kooperáció olyan események megrendezését és népszerűsítését eredményezte, mint a különböző fesztiválok, vásárok, workshopok, szimpóziumok, kiállítások és díjak.

Mindezen erősségei ellenére a kézművesség és a kerámia ágazat olyan veszélyes tendenciákkal szembesül, mint az olcsóbb termékek megjelenése a globális versenyben, a mesterségbeli tudás eltűnése, a piacra jutás nehézségei, valamint a pénzügyi források és a gazdasági kapacitás hiánya - tekintve, hogy az ágazatban főleg mikro-vállalkozások, szabadúszók és a kerámiát hobbiként űző csoportok működnek.

A Cerasmus+ Projekt ezekkel a kihívásokkal kíván szembenézni, munkáját három pillérre alapozva: Örökség, Innováció és Hálózat.

A projektben 6 különböző országból 8 intézmény vesz részt partnerként; ezek közül 6 a kerámia témakörében működő képzési központ:

TUCEP - Tiber Umbria Comett Oktatási Program, (Perugia, Olaszország), egyben a projekt koordinátor, tizenegy olasz egyetem és vállalkozás közös szervezete, amelynek a fő tevékenysége képzési tanfolyamok, kurzusok szervezése és menedzsmentje országos és nemzetközi szinten.
Weboldal: www.tucep.org

AEuCC - Európai "Kerámia Városok" Területi Kooperációs Csoportja (hivatalosan Spanyolországban bejegyezve, de a technikai koordináció Olaszországban történik), amely az Európában működő Kerámia Városok Egyesületeit (több mint 100 európai kerámia város) szervezi egy csoportba azzal a céllal, hogy területi és transznacionális együttműködést alakítson ki a kerámia művészet és kézműves mesterség (art & craft) területén, előmozdítva a kerámia ágazatban érdekeltek társadalmi és gazdasági kohézióját - projektek és a szolgáltatások fejlesztése révén.
Weboldal: www.aeucc.eu

Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises
(Manises Kerámiaművészeti Főiskola), Spanyolország - egy százéves intézmény, amelyet eredetileg a kerámiaiparban dolgozók képzése céljából alapítottak, de a szépművészeti főiskola rangjára emelkedett.
Weboldal: www.esceramica.com

Istituto Superiore "V. Caló" /"V. Caló" Felsőszintű Oktatási Intézet/, (Grottaglie, Olaszország), amelyet 2012. szeptemberében hoztak létre és 900 diák oktatását szervezi. Az Intézet keretében működik Grottaglie, Taranto, Manduria, Martina Franca művészeti középiskolája, valamint a Taranto-i Börtönben létrehozott művészeti iskola.
Weboldal: www.liceoartisticocalo.gov.it/portale

Forssanammatti-instituutti (Forssa, Finnország), a multidiszciplináris képzés alapelvén nyugvó, állandóan fejlődő szakképzést biztosító oktatási intézmény, amely célul tűzte ki, hogy minden egyes diák - a maga által választott munkaterület szerinti - igényeit kielégítse és szakmai fejlődését támogassa. Weboldal: www.lhkk.fi

Masarykova Stredni Skola Letovice (Letovice, Cseh Köztársaság) - az egész Jihomoravsky régióból érkező diákok tanulnak itt. Az MSSL nem nagy intézmény, kb. 270 diákot fogad, és így azok olyan szűkebb környezetben tanulhatnak, ahol mindenki ismeri egymást, és a szakmai pályafutására a művészet, design vagy az építés területén az illetékes vállalatoknál készülhet fel. Weboldal: www.stredni-skola.cz

Zespól Szkól Ogólnoksztacacychi Zawodowych (Csesztochova, Lengyelország) - 50 évvel ezelőtt alapított állami iskola, amely különböző szakterületeken nyújt oktatást: idegenvezető, hirdetési szakember és keramikus, minden esetben a hagyomány és az innováció összekapcsolására helyezve a hangsúlyt. Weboldal: www.zsmonki.pl

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek - Nemzetközi Kerámia Stúdió, Magyarország - nemzetközi intézmény a kerámia művészet és a kerámia művészek számára. 40 évvel ezelőtt alapították, magyar művészek kezdeményezésére, akik mind kulturális, mind ideológiai szempontból elszigeteltnek érezték magukat. A Stúdió küldetése, hogy elősegítse a kerámia szervezeti, esztétikai és technikai fejlődését és közreműködjön a kreatív készségek ápolásában.
Weboldal: www.icshu.org

A fő célkitűzéseket világosan fölvázolták Perugiában, az első transznacionális projekt megbeszélésen. A koordinátor (TUCEP, Olaszország) és az AEuCC vezetésével a partnerek létre fognak hozni egy, a Kerámiában Érdekeltek Európai Hálózata elnevezésű, és - a szakképzést nyújtó intézményeket, kerámia- és kézműves vállalkozásokat, önkormányzatokat és hatóságokat, kulturális intézményeket és kutatási központokat tömörítő - hálózatot, hogy elemezzék az ágazat szükségleteit a kompetenciák, a városi környezet és az induló /start-up/ vállalkozások valorizációja szempontjából, továbbá új szakképzési modelleket dolgozzanak ki, a gyakorlati munkán alapuló tanulás, mint megközelítési mód alkalmazásával, az ágazat értékének megerősítése érdekében, mind kulturális és társadalmi, mind gazdasági szinten.

A Cerasmus+ első lépése egy kérdőív kidolgozása az érdekeltek számára, hogy megkezdődjék a kerámia ágazat szükségleteinek a felmérése, majd ezt követi e kutatás eredményének megfelelően a képzés területén alkalmazható megoldások kidolgozása.

A projekt weboldalán, www.cerasmus.eu, amelyet rövidesen nyilvánossá tesznek, információkkal és dokumentumokkal folyamatosan frissítenek, egy hálózatépítő platform is helyet kap a kerámia ágazat valamennyi érdekeltje és az iránta érdeklődők számára, ahol tudásukat, elgondolásaikat, elveiket, intuícióikat - az ágazat értékláncának fejlődése érdekében - kicserélhetik.

Cerasmus+ Sajtó Iroda: AEuCC (Elisa Emiliani és Paola Casta) communication@cerasmus.eu

 

 
 
© International Ceramic Studio, H-6000 Kecskemét, Kápolna u. 11, Hungary